29/04/09

XOIAS BIBLIOGRÁFICAS DO MUSEO MASSÓ. Arte de Navegar

A aparición en 1545 da obra Arte de navegar de Pedro de Medina débese a motivos eminentemente prácticos para dar resposta aos problemas técnicos que formulan as longas viaxes en alta mar lonxe das costas. Este tratado, ao longo do século XVI, tivo un papel fundamental nas viaxes de exploración, na apertura de novos escenarios en América, no desenvolvemento das cartas de marear, dos instrumentos necesarios para a navegación e da propia astronomía. Na dedicatoria, o propio autor sinala as razóns que o levaron a compoñer a súa obra: “os beneficios da arte da navegación, que contribuíu a engrandecer os dominios españois, e a axuda que a obra proporcionará aos que emprenden a navegación por lugares remotos e descoñecidos".

Este traballo espertou interese en todo o continente europeo, xa que se trataba do primeiro tratado exclusivamente dedicado ao tema náutico, foi utilizado como guía para tratados posteriores datados nos séculos XVI e XVII sobre esta mesma materia e converteuse no texto básico para a formación de pilotos en España e tamén en Europa. Traduciuse e editouse quince veces en Francia, entre 1554 e 1663, tres veces en Italia, cinco veces en Holanda e dúas en Inglaterra.
A obra comprende oito partes ou libros, dedicados aos seguintes temas: I. «Do mundo, da súa orde e composición»; II. «Do mar e os seus movementos, e como foi inventada a navegación»; III. «Dos ventos, da súa calidade e nomes, e como se ha de navegar con eles»; IV. «Da altura do Sol, e como se ha de rexer por el a navegación»; V. «Da altura dos polos»; VI. «Das agullas de navegar»; VII. «Da Lua, e como os seus crecentes e minguantes serven na navegación»; VIII. «Dos días do ano», cuxo contido está ilustrado con gravados xilográficos para axudar á súa comprensión que representan diagramas, táboas e figuras que mostran a posición do sol, a lúa e os ventos. A beleza da impresión salta á vista: alternancia de deseños nas fundicións de letras utilizadas góticas e redondas; a variedade de iniciais gravadas de diferentes tamaños; o detalle de presentar o texto das páxinas enmarcado, con filetes que separan columnas, tituliños e encabezamentos; a presenza de tintas de dúas cores, etc., todo iso nun tratado que dende a súa aparición se converteu nun manual fundamental na formación de pilotos.

O autor: Pedro de Medina, escritor e eclesiástico español, tal vez nacido en Sevilla en 1493 e morto na mesma cidade en 1567, sábese que creceu na residencia dos duques de Medina Sidonia. Ao parecer, foi en boa medida autodidacta, a pesar do cal alcanzou unha sólida formación literaria e científica. Especialista en astronomía e cosmografía, demostrou ser un gran matemático e historiador. Como autoridade nestas materias, a Casa de Contratación consultábao frecuentemente sobre asuntos relacionados con instrumentos náuticos e cartas de marear. En 1538 falábase del como dun "clérigo". Non obstante, Medina preferiu de modo expreso dedicarse ao estudo dos problemas de navegación.

Ficha do museo masso CBG200400201250546
Medina, Pedro deArte de nauegar : en que se contienen todas las Reglas, Secretos, y Auisos, -q a la buena nauegaci-o son necessarios, y se_deu-e saber / hecha por el maestro Pedro de Medina. - Valladolid : en casa de Francisco Fernandez de Cordoua, 1545. - [6], C, [1] f. : il. ; - - Texto a dúas cor. enmarcado. - Port. a dúas tintas, con orla tip. e esc. real xil.. - Ilustración xil. I. Fernandez de Cordova, Francisco, imp. II. Titulo
.......................
La aparición en 1545 de la obra Arte de navegar de Pedro de Medina se debe motivos eminentemente prácticos para dar respuesta a los problemas técnicos que plantean los largos viajes en alta mar lejos de las costas. Este tratado, a lo largo del siglo XVI, tuvo un papel fundamental en los viajes de exploración, en la apertura de nuevos escenarios en América, en el desarrollo de las cartas de marear, de los instrumentos necesarios para la navegación y de la propia astronomía. En la dedicatoria el propio señala las razones que le han llevado a componer su obra: “los beneficios del arte de la navegación, que ha contribuido a engrandecer los dominios españoles, y la ayuda que la obra proporcionará a quienes emprenden la navegación por lugares remotos y desconocidos”.
Este trabajo despertó interés en todo el continente europeo, ya que se trataba del primer tratado exclusivamente dedicado al tema náutico, fue utilizado como guía para tratados posteriores fechados en los siglos XVI y XVII sobre esta misma materia y se convirtió en el texto básico para la formación de pilotos en España y también en Europa. Se tradujo y editó quince veces en Francia, entre 1554 y 1663, tres veces en Italia, cinco veces en Holanda y dos en Inglaterra.
La obra comprende ocho partes o libros dedicados a los siguientes temas: I. «Del mundo, de su orden y composición»; II. «De la mar y sus movimientos, y cómo fue inventada la navegación»; III. «De los vientos, de su calidad y nombres, y cómo se ha de navegar con ellos»; IV. «Del altura del Sol, y cómo se ha de regir por él la navegación»; V. «Del altura de los polos»; VI. «De las agujas de navegar»; VII. «De la Luna, y cómo sus crecientes y menguantes sirven en la navegación»; VIII. «De los días del año», cuyo contenido está ilustrado con grabados xilográficos para ayudar a su comprensión representan diagramas, tablas y figuras que muestran la posición del sol, la luna y los vientos. La belleza de la impresión salta a la vista: alternancia de diseños en las fundiciones de letras góticas y redondas utilizadas; la variedad de iniciales grabadas de diferentes tamaños; el detalle de presentar el texto de las páginas enmarcado, con filetes que separan columnas, titulillos y encabezamientos; la presencia de tintas de dos colores todo ello en un tratado que desde su aparición se convirtió en un manual fundamental en la formación de pilotos.
El autor: Pedro de Medina, escritor y eclesiástico español, tal vez nacido en Sevilla en 1493 y muerto en la misma ciudad en 1567, se sabe que creció en la residencia de los duques de Medina Sidonia. Al parecer, fue en gran medida autodidacta, a pesar de lo cual alcanzó una sólida formación literaria y científica. Especialista en astronomía y cosmografía, demostró ser un gran matemático e historiador. Como autoridad en estas materias, la Casa de Contratación le consultaba frecuentemente sobre asuntos relacionados con instrumentos náuticos y cartas de marear. En 1538 se hablaba de él como de un "clérigo". Sin embargo, Medina prefirió de modo expreso dedicarse al estudio de los problemas de navegación

Ficha del museo massó
CBG200400201250546
Medina, Pedro deArte de nauegar : en que se contienen todas las Reglas, Secretos, y Auisos, -q a la buena nauegaci-o son necessarios, y se_deu-e saber / hecha por el maestro Pedro de Medina. - Valladolid : en casa de Francisco Fernandez de Cordoua, 1545. - [6], C, [1] f. : il. ; - - Texto a dúas cor. enmarcado. - Port. a dúas tintas, con orla tip. e esc. real xil.. - Ilustración xil. I. Fernandez de Cordova, Francisco, imp. II. Titulo

28/04/09

O PATRIMONIO MERGULLADO


O pasado venres 24 de abril tivo lugar no Museo Massó a conferencia de Javier Luaces Anca sobre o patrimonio mergullado en Galicia. Na primeira parte da charla Javier centróuse nos obxectivos da arqueoloxía e nos especiais métodos usados baixo a auga. Na segunda parte fixo un pequeno repaso polos principais pecios das nosas costas que actualmente están a ser obxecto de inventariado, con un resultado de 415 pecios pero que poderían ser bastantes mais. Rematou a charla cos restos atopados nas rías e Pontevedra e Vigo, e lóxicamente abordou os restos da batalla de Rande como eixe, destacando o bo estado de todos estes barcos afundidos na bahía de Vigo e aportando tamén algunhas ideas sobre o seu posible aproveitamento cultural.
------------------------
EL PATRIMONIO SUMERGIDO
El pasado viernes 24 de abril tuvo lugar en el Museo Massó la conferencia de Javier Luaces Anca sobre el patrimonio sumergido en Galicia. En la primera parte de la charla Javier se centró en los objetivos de la arqueología y en los especiales métodos usados bajo el agua. En la segunda parte hizo un pequeño repaso por los principales pecios de nuestras costas, que actualmente están siendo objeto de inventariado, con un resultado de 415 pecios pero que podrían ser bastantes más. Terminó la charla hablando de los restos encontrados en las rías y Pontevedra y Vigo, y lógicamente abordó los restos de la batalla de Rande como eje, destacando el buen estado de todos estos barcos hundidos en la bahía de Vigo y aportando también algunas ideas sobre su posible aprovechamiento cultural.

22/04/09

CONFERENCIA SOBRE OS CETÁCEOSO pasado venres tivo lugar a conferencia de Nuria Alemany sobre os cetáceos, cunha boa acollida de público de todas as idades. Ao longo de algo máis dunha hora Nuria nos desvelou a evolución destes animais a partir dun mamífero terrestre, hai ao redor de cincuenta millóns de anos. Foron abordadas todas as características físicas: respiración, tamaño, órganos internos, pero tamén coñecemos o seu comportamento baixo a auga: a súa forma de desprazarse, a súa alimentación, o hábitat no que se desenvolven, etc. Como complemento ás súas explicacións, proxectáronse constantemente imaxes de cetáceos, esquemas comparativos e debuxos; así mesmo, Nuria trouxo un conxunto de ósos e barbas de cetáceos para que os asistentes á charla puidesen velas e tocalas.
En definitiva foi unha magnífica clase maxistral cun gran sentido didáctico y divulgativo.

………………………………..
El pasado viernes tuvo lugar la conferencia de Nuria Alemany sobre los cetáceos, en medio de una buena acogida de público de todas las edades.
A lo largo de algo más de una hora, Nuria nos desveló la evolución de estos animales a partir de un mamífero terrestre, hace alrededor de cincuenta millones de años. Fueron abordadas todas las características físicas: respiración, tamaño, órganos internos, pero también conocimos su comportamiento bajo el agua: su forma de desplazarse, su alimentación, el habitat en el que se desenvuelven, etc.
Como complemento a sus explicaciones se proyectaron constantemente imágenes de cetáceos, esquemas comparativos y dibujos; así mismo, Nuria mostró un conjunto de huesos y barbas de cetáceos para que los asistentes a la charla pudiesen verlas y tocarlas.
En definitiva fue una magnífica clase magistral con un gran sentido didáctico y divulgativo.

14/04/09

EXPOSICIÓN DE DORNA NA SALA 1

Dende hoxe está exposta ao público, na Sala 1 do museo, unha Dorna polbeira que forma parte da súa colección permanente e que xunto ao Bote polbeiro son as dúas embarcacións que actualmente están en exposición. Ambas as dúas son das embarcacións tradicionais máis emblemáticas de Galicia e están estreitamente vencelladas á pesca e á navegación na ría de Pontevedra de maneira que o bote polbeiro é característico de Bueu e as dornas eran moi abundantes na illa de Ons.
Poderán obter máis información sobre a dorna na entrada deste blog "Dorna Polbeira Xouba".
.............................................................
Desde hoy está expuesta al público, en la Sala 1 del museo, una Dorna polbeira que forma parte de su colección permanente y que junto al Bote polbeiro son las dos embarcaciones que actualmente están en exposición. Ambas son de las embarcaciones tradicionales más emblemáticas de Galicia y están estrrechamente ligadas a la pesca y a la navegación en la ría de Pontevedra de manera que el bote polbeiro es característico de Bueu y las dornas eran muy abundantes en la isla de Ons.
Podrán obtener más información sobre la dorna en la entrada de este blog “Dorna Polbeira Xouba”.

CESIÓN DEFINITIVA DE ESPAZOS AO MUSEO

Na páxina 6.991 do Diario Oficial de Galicia do 8 de abril de 2009 publicase o Decreto 70/2009, do 26 de marzo, polo que se acepta a cesión a título gratuíto, feita polo Concello de Bueu á Comunidade Autónoma de Galicia, dun inmoble con destino á ampliación do Museo Massó. Esta cesión fora acordada no Pleno do Concello de Bueu, en sesión ordinaria do 3 de decembro de 2008.
A aceptación da cesión por parte da Xunta de Galicia supón o paso definitivo para que a ampliación do museo sexa efectiva xa que pon á súa disposición o espazo necesario para levar adiante as obras que culminarán nun museo de nova planta.
...................
En la página 6.991 del Diario Oficial de Galicia del 8 de abril de 2009 se publica el Decreto 70/2009, del 26 de marzo, por el que se acepta la cesión, a título gratuito, hecha por el Ayuntamiento de Bueu a la Comunidad Autónoma de Galicia, de un inmueble con destino a la ampliación del Museo Massó. Esta cesión había sido acordada en el Pleno del Ayuntamiento de Bueu, en sesión ordinaria del 3 de diciembre de 2008.La aceptación de la cesión por parte de la Xunta de Galicia supone el paso definitivo para que la ampliación del museo sea efectiva ya que pone a su disposición el espacio necesario para llevar adelante las obras que culminarán en un museo de nueva planta.

02/04/09

XOIAS BIBLIOGRÁFICAS DO MUSEO vol.1

XOIAS BIBLIOGRÁFICAS DA COLECCIÓN DO MUSEO MASSÓ: Liber Chronicarum

Coñecido como a "Cronica de Nuremberg" o libro está considerado como obra de referencia entre os textos incunables polo elevado número de ilustracións que o acompañan, realizadas a partir das xilografías de Michael Wolgemuth, mestre de Durero, e William Pleydenwurff. Contén 1.809 gravados en madeira que representan os trazos históricos, relixiosos e mitolóxicos definidores do mundo. Así, aparecen pasaxes bíblicas, santas, mártires e milagres, retratos de reis e raíñas, actividades humanas e un amplo repertorio de vistas de cidades europeas. As imaxes cumpren unha función pedagóxica na que se trata de moralizar ao lector.

A Crónica foi o recurso máis empregado para facer historia durante a Idade Media e o Renacemento. O esquema que presenta divídese en "idades históricas" que inicia cun principio único a partir do cal se rexistran os demais feitos, pois o obxectivo da crónica é unir nunha soa obra o esplendoroso pasado do home, dun estado ou un país, glorificando a presenza de Deus. É unha especie de enciclopedia popular. Cada data sempre vai acompañada por un acontecemento, un nome memorable ou un fenómeno extraordinario.

Foi publicada en latín e en alemán. A edición latina saíu datada o 12 de
xuño de 1493 e a alemá o 23 de decembro do mesmo ano. Suponse que ambas as dúas versións se foron preparando de xeito simultáneo. Os estudosos estiman que se fixeron entre 1.400 e 1.500 copias en latín e entre 700 e 1.000 en alemán, o catálogo da British Library sinala que na actualidade existen 552, dos cales hai 57 en España.O autor: Hartmann Schedel (Nuremberg 1440-1514), estudou humanidades, física e medicina, profesión á que se dedicou.

Son chamados incunables (do latín incunabulae, berce) os libros impresos con tipos móbiles dende a aparición da imprenta ata o ano 1500 inclusive.

A xilografía (do grego xylón, madeira; e grafé, inscrición) é unha técnica de impresión con prancha de madeira. O texto ou a imaxe desexada tállase a man cun cicel ou buril na madeira. A continuación imprégnase con tinta e preméndoa contra un soporte (como o papel) obtense a impresión do relevo. As madeiras máis adecuadas para realizala son a de boj, a de cerdeira ou a de pereira.
Ficha do museomassó:

PO(V)-MM Sen sign CBG200300058580269
Schedel, Hartmann
Liber chronicarum. - Norimbergae : Antonius Koberger, 12 julio, 1493. - x p. ; Fol.
H.C., 14508. - Pol., 3469(+Supl.). - BMC., II,437. - IGI., 8828(+Supl.). - Goff, S-307(+Supl.1972). - IBP., 4941. - CIH., 3039. - IDL., 4060. - IBE, 5179 I.Titulo.
........................................
JOYAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA COLECCIÓN DEL MUSEO MASSÓ:
Liber Chronicarum
Conocido como la "Cronica de Nuremberg el libro está considerado como obra de referencia entre los textos incunables por el elevado número de ilustraciones que lo acompañan, realizadas a partir de las xilografías de Michael Wolgemuth, maestro de Durero, y William Pleydenwurff. Contiene 1.809 grabados en madera que representan los rasgos históricos, religiosos y mitológicos definidores del mundo. Así, aparecen pasajes bíblicos, santos, mártires y milagros, retratos de reyes y reinas, actividades humanas y un amplio repertorio de vistas de ciudades europeas. Las imágenes cumplen una función pedagógica en la que se trata de moralizar al lector.La Crónica fue el recurso más empleado para hacer historia durante la Edad Media y el Renacimiento. El esquema que presenta se divide en "edades históricas", que inicia con un principio único a partir del cual se registran los demás hechos, pues el objetivo de la crónica es unir en una sola obra el esplendoroso pasado del hombre, de un estado o un país, glorificando la presencia de Dios. Es una especie de enciclopedia popular. Cada fecha siempre va acompañada por un acontecimiento, un nombre memorable o un fenómeno extraordinario. Fue publicada en latín y en alemán. La edición latina salió datada el 12 dejunio de 1493 y la alemana el 23 de diciembre del mismo año. Se supone que ambas versiones se fueron preparando de manera simultánea. Los estudiosos estiman que se hicieron entre 1.400 y 1.500 copias en latín y entre 700 y 1.000 en alemán, el catálogo de la British Library señala que en la actualidad existen 552, de los cuales hace 57 en España. El autor: Hartmann Schedel (Nuremberg 1440-1514), estudió humanidades, física y medicina, profesión a la que se dedicó.Son llamados incunables (del latín incunabulae, cuna) los libros impresos con tipos móviles desde la aparición de la imprenta hasta el año 1500 inclusive.La xilografía (del griego xylón, madera; y grafé, inscripción) es una técnica de impresión con plancha de madera. El texto o la imagen deseada se talla a mano con un cincel o buril en la madera. A continuación se impregna con tinta y presionándola contra un soporte (como el papel) se obtiene la impresión del relevo. Las maderas más adecuadas para realizarla son la de boj, la de cerezo o la de peral.
Ficha del museomasso:
PO(V)-MM Sen sign CBG200300058580269
Schedel, Hartmann
Liber chronicarum. - Norimbergae : Antonius Koberger, 12 julio, 1493. - x p. ; Fol.
H.C., 14508. - Pol., 3469(+Supl.). - BMC., II,437. - IGI., 8828(+Supl.). - Goff, S-307(+Supl.1972). - IBP., 4941. - CIH., 3039. - IDL., 4060. - IBE, 5179 I.Titulo.
...................