14/04/09

CESIÓN DEFINITIVA DE ESPAZOS AO MUSEO

Na páxina 6.991 do Diario Oficial de Galicia do 8 de abril de 2009 publicase o Decreto 70/2009, do 26 de marzo, polo que se acepta a cesión a título gratuíto, feita polo Concello de Bueu á Comunidade Autónoma de Galicia, dun inmoble con destino á ampliación do Museo Massó. Esta cesión fora acordada no Pleno do Concello de Bueu, en sesión ordinaria do 3 de decembro de 2008.
A aceptación da cesión por parte da Xunta de Galicia supón o paso definitivo para que a ampliación do museo sexa efectiva xa que pon á súa disposición o espazo necesario para levar adiante as obras que culminarán nun museo de nova planta.
...................
En la página 6.991 del Diario Oficial de Galicia del 8 de abril de 2009 se publica el Decreto 70/2009, del 26 de marzo, por el que se acepta la cesión, a título gratuito, hecha por el Ayuntamiento de Bueu a la Comunidad Autónoma de Galicia, de un inmueble con destino a la ampliación del Museo Massó. Esta cesión había sido acordada en el Pleno del Ayuntamiento de Bueu, en sesión ordinaria del 3 de diciembre de 2008.La aceptación de la cesión por parte de la Xunta de Galicia supone el paso definitivo para que la ampliación del museo sea efectiva ya que pone a su disposición el espacio necesario para llevar adelante las obras que culminarán en un museo de nueva planta.

Ningún comentario:

Publicar un comentario