18/08/09

ADQUISICIÓN DE LIBRO ANTIGO: ALMAGESTUM DE CLAUDIO PTOLOMEO

Dende mañá estará exposto na sala 2 o libro Almagestum de Claudio Ptolomeo. Esta obra é a última e máis recente adquisición do museo (con entrada no mes de agosto), é un libro antigo adquirido por compra en Madrid e que é, sen dúbida, a adquisición bibliográfica máis notable dos últimos anos.Para o museo Massó esta é unha obra de grande importancia e significado, xa que contabamos coa Cosmographia de Ptolomeo (incunable) entre os fondos bibliográficos, e co Almagestum se completa a presenza dos textos deste ilustre xeógrafo nas coleccións. Por outro lado habemos de dicir que ningunha outra biblioteca de Galicia conta con exemplares deste libro e moi poucas dispoñen del a nivel nacional.
O Almagestum de Claudio Ptolomeo (ca. 100-170) é un libro editado en Venecia por Lucas Antonio de Giunta no ano 1528. Consta de 143 folios, con portada a dúas tintas e encadernación inglesa do século XVII en pel, lomera en ferro dourado nas rúas e tejuelo en marroquén con letras douradas. Esta é a primeira das traducións directas do grego ao latín, realizada por Georgio Trapezuntio.En realidade o Almagestum é a primeira obra que escribiu Ptolomeo aínda que foi publicada con posterioridade á Cosmographia.
Para o museo Massó esta é unha obra de grande importancia xa que o museo contaba coa Cosmographia de Ptolomeo entre os seus fondos e agora o Almagestum completa a presenza do ilustre xeógrafo. Por outro lado habemos de dicir que ningunha outra biblioteca de Galicia conta con exemplares deste libro e moi poucas dispoñen del a nivel nacional.
No que respecta ao contido do libro, este é un compendio dos coñecementos astronómicos que converte á a astronomía nunha disciplina das matemáticas e que serviu de base a todos os traballos nestas disciplinas ata Kepler.
_______________________
Desde mañana estará expuesto en la sala 2 el libro Almagestum de Claudio Ptolomeo. Esta obra es la última y más reciente adquisición del museo (con entrada en el mes de agosto), es un libro antiguo adquirido por compra en Madrid y que es, sin duda, la adquisición bibliográfica más notable de los últimos años.
Para el museo Massó esta es una obra de gran importancia y significado, ya que contabamos con la Cosmographia de Ptolomeo (incunable) entre los fondos bibliográficos, y con el Almagestum se completa la presencia de los textos de este ilustre geógrafo en las colecciones. Por otro lado hemos de decir que ninguna otra biblioteca de Galicia cuenta con ejemplares de este libro y muy pocas disponen de él a nivel nacional.
El Almagestum de Claudio Ptolomeo (ca. 100-170) es un libro editado en Venecia por Lucas Antonio de Giunta en el año 1528. Consta de 143 folios, con portada a dos tintas y encuadernación inglesa del siglo XVII en piel, lomera en hierro dorado en las calles y tejuelo en marroquén con letras doradas. Esta es la primera de las traducciones directas del griego al latín, realizada por Georgio Trapezuntio.
En realidad el Almagestum es la primera obra que escribió Ptolomeo aunque fue publicada con posterioridad a la Cosmographia.
Para el museo Massó esta es una obra de gran importancia ya que el museo contaba con la Cosmographia de Ptolomeo entre sus fondos y ahora el Almagestum completa la presencia del ilustre geógrafo. Por otro lado hemos de decir que ninguna otra biblioteca de Galicia cuenta con ejemplares de este libro y muy pocas disponen de él a nivel nacional.
En lo que respecta al contenido del libro, este es un compendio de los conocimientos astronómicos que convierte a a la astronomía en una disciplina de las matemáticas y que sirvió de base a todos los trabajos en estas disciplinas hasta Kepler.

17/08/09

REPRODUCCIÓN DO MASCARÓN DE PROA DO NAVÍO SAN TELMO190 x 80 x 110 cm
Ca. 1950
Madeira tallada e policromada

Esta escultura é unha reprodución ideal do mascarón de proa do navío San Telmo, idéntica a outra conservada no Museo Naval de Madrid (inv. 5357). O citado Museo regaloulle unha reproducción da que teñen exposta a  Gaspar Massó para o Museo Marinero.  O santo aparece representado sobre a parte superior do tallamar do barco.
O navío San Telmo foi construído no arsenal de Ferrol en 1788 e contaba con dúas pontes e 74 canóns. Este barco participou en numerosas contendas e estivo asignado aos portos de Ferrol e Cádiz. En 1819 outorgóuselle a misión de reforzar as forzas españolas en Perú, e cara a alí partiu, ese mesmo ano, acompañado do navío Alejandro e a fragata Prueba. Entre setembro e outubro o navío San Telmo desapareceu, con 644 persoas a bordo, probabelmente cando intentaba dobrar o cabo de Fornos para chegar a terras peruanas. Pedro González Telmo -San Telmo- (Frómista ca.1180 -Tui, 1246), foi frade dominicano, capelán e confesor de Fernando III o Santo. Exerceu un importante labor evanxelizador en Asturias e Galicia, chegando a ser bispo de Tuy (cidade da que é patrón actualmente). Os mariñeiros das Rías Baixas adoptárono como santo protector, devoción que se estendeu polo cantábrico e no século XVII por Andalucía e mesmo algúns lugares de América. As tormentas en alta mar provocaban chispazos que se observaba por enriba dos mastros e que foi considerado polos mariñeiros como un sinal de protección do santo, sendo denominado este fenómeno como lumes de San Telmo.


_____________________________
Esta talla es una reproducción ideal del mascarón de proa del navío San Telmo, idéntica a otra que conserva el Museo naval de Madrid  (inv. 5357). El citado museo se la regaló a gaspar Massó para el Museo marinero. El santo aparece representado sobre la parte superior del tajamar del barco,.
El navío San Telmo fue construido en el arsenal de Ferrol en 1788 y contaba con dos puentes y 74 cañones. Este barco participó en numerosas contiendas y estuvo asignado a los puertos de Ferrol y Cádiz. En 1819 se le otorgó la misión de reforzar las fuerzas españolas en Perú, y hacia allí partió, ese mismo año, acompañado del navío Alejandro y la fragata Prueba. Entre septiembre y octubre el navío San Telmo desapareció, con 644 personas a bordo, probabelmente cuando intentaba doblar el cabo de Hornos para llegar a tierras peruanas.
Pedro González Telmo, –San Telmo- (Frómista ca.1180 -Tui, 1246), fue fraile dominico, capellán y confesor de Fernando III el Santo. Ejerció una importante labor evangelizadora en Asturias y Galicia, llegando a ser obispo de Tuy (ciudad de la que es patrono actualmente). Los marineros de las Rías Bajas lo adoptaron como santo protector, devoción que se extendió por el cantábrico y en el siglo XVII por Andalucía e incluso algunos lugares de América. Las tormentas en alta mar provocaban chispazos que se observaban por encima de los mástiles y que fueron considerados por los marineros como una señal de protección del santo, siendo denominado este fenómeno como fuegos de San Telmo.

06/08/09

MANUSCRITOS DE ISAAC PERAL NO MUSEO MASSÓIsaac Peral (Cartagena 1851 – Berlín 1895)

O enxeñeiro e mariño español, Isaac Peral y Caballero, deseñou un submarino propulsado electricamente, que incorporaba un tubo lanzatorpedos, un periscopio e un "aparato de profundidades" que permitía a navegación subacuática na cota desexada. En 1889 e 1890 o submarino probouse con éxito, pasando a avaliación dunha comisión técnica. Parece ser que na reunión da comisión o ministro Berenguer dixo que o submarino era un cacharro inútil. Finalmente, a armada española desautorizou o proxecto cualificándoo de "curiosidade inútil", á vez que tiña lugar unha campaña de descrédito cara ao inventor. Debido a esta razón, Isaac Peral desligouse da Armada, solicitando a licenza en 1891, sen dereito a percibir haberes. A frustración e o malestar que todo iso lle provocou levoulle a escribir un manifesto no que se defendía destes inxustificados ataques, testemuño que intentou publicar nos medios de comunicación, sen conseguilo, pero que finalmente fixo público (custeándoo persoalmente) no xornal satírico El Matute.
O Museo Massó conta, entre os seus fondos documentais, con unha carta manuscrita (reproducida neste artigo) e o orixinal do manifesto de Isaac Peral.
A carta está datada o 20 de febreiro de 1891 e vai dirixida ao seu amigo Francisco (.......), nela comunícalle que ao día seguinte se publicará o seu manifesto El Matute e solicítalle que reparta exemplares do citado xornal (que lle serían enviados dende Madrid) nas repúblicas americanas (nalgunha das cales residía nese momento o citado Francisco).
A carta está escrita nun prego de 20 cm de altura por 26 de anchura, en papel con marca de auga "A PIRIE & SONS", leva unha cabeceira imprimida na que pon "Isaac Peral" no encabezamento e está asinada polo autor.
No referente ao Manifesto, este consta de 40 cartillas manuscritas a unha cara en papel con liñas horizontais e con marca de auga "ANT º SERRA Y SOBRIÑO".

Extractos do manifiesto

Resuelto desde el año de 1885 a llevar adelante la empresa de hacer práctica la navegación submarina en sus aplicaciones militares…….

…….ofrecí al Gobierno mis ideas sobre el asunto, sin que me guiase otro móvil, ni haya abrigado nunca otra ambición que la de contribuir al engrandecimiento de mi patria (...)

………..se han cometido verdaderas inconveniencias lamentables y ya irremediables y se me han inferido, pública y oficialmente, agravios, que no creo haber merecido como premio a mis modestos, pero leales servicios (...)

………. no me queda otro recurso que apelar a la conciencia pública, con el doble objeto de que esta pueda apreciar de parte de quién está la razón, y de advertir a la nación la trascendencia que tendrá forzosamente la ligereza con que se ha procedido en este asunto, sin que esté en mi mano remediarlo, puesto que, desconociéndose hasta los derechos de propiedad que yo hubiera podido asegurar, y porque yo no haya querido hacerlos efectivos en beneficio del país, debieron al menos ser respetados, se me priva de los medios de realizar mis ideas por no quererme someter al camino que se me trazaba, completamente absurdo, como probaré...'.
.................................................
El ingeniero y marino español, Isaac Peral y Caballero, diseñó un submarino propulsado eléctricamente, que incorporaba un tubo lanzatorpedos, un periscopio y un “aparato de profundidades” que permitía la navegación subacuática en la cota deseada. En 1889 y 1890 el submarino se probó con éxito, pasando la evaluación de una comisión técnica. Parece ser que en la reunión de la comisión el ministro Berenguer dijo que el submarino era un cacharro inútil. Finalmente, la armada española desautorizó el proyecto calificándolo de “curiosidad inútil”, a la vez que tenía lugar una campaña de descrédito hacia el inventor. Debido a esta razón, Isaac Peral se desligó de la Armada, solicitando la licencia en 1891, sin derecho a percibir haberes. La frustración y el malestar que todo ello le provocó le llevó a escribir un manifiesto en el que se defendía de estos injustificados ataques, testimonio que intentó publicar en los medios de comunicación, sin conseguirlo, pero que finalmente hizo público (costeándolo personalmente) en el periódico satírico “El Matute”.
El museo Massó cuenta entre sus fondos documentales con una carta manuscrita (reproducida en este artículo) y con el original del Manifiesto de Isaac Peral.
La carta está fechada el 20 de febrero de 1891 y va dirigida a su amigo Francisco (.......), en ella le comunica que al día siguiente se publicará su manifiesto en El Matute y le solicita que reparta ejemplares del citado periódico (que le serían enviados desde Madrid) en las repúblicas americanas (en alguna de las cuales residía en ese momento el citado Francisco).
La carta está escrita en un pliego de 20 cm de altura por 26 de anchura, en papel con marca de agua “A PIRIE & SONS”, lleva un membrete impreso en el que pone “Isaac Peral” en el encabezamiento y está firmada por el autor.

En lo referente al Manifiesto, este consta de 40 cartillas manuscritas a una cara, en papel con líneas horizontales y con marca de agua “ANTº SERRA Y SOBRINO”.