29/04/09

XOIAS BIBLIOGRÁFICAS DO MUSEO MASSÓ. Arte de Navegar

A aparición en 1545 da obra Arte de navegar de Pedro de Medina débese a motivos eminentemente prácticos para dar resposta aos problemas técnicos que formulan as longas viaxes en alta mar lonxe das costas. Este tratado, ao longo do século XVI, tivo un papel fundamental nas viaxes de exploración, na apertura de novos escenarios en América, no desenvolvemento das cartas de marear, dos instrumentos necesarios para a navegación e da propia astronomía. Na dedicatoria, o propio autor sinala as razóns que o levaron a compoñer a súa obra: “os beneficios da arte da navegación, que contribuíu a engrandecer os dominios españois, e a axuda que a obra proporcionará aos que emprenden a navegación por lugares remotos e descoñecidos".

Este traballo espertou interese en todo o continente europeo, xa que se trataba do primeiro tratado exclusivamente dedicado ao tema náutico, foi utilizado como guía para tratados posteriores datados nos séculos XVI e XVII sobre esta mesma materia e converteuse no texto básico para a formación de pilotos en España e tamén en Europa. Traduciuse e editouse quince veces en Francia, entre 1554 e 1663, tres veces en Italia, cinco veces en Holanda e dúas en Inglaterra.
A obra comprende oito partes ou libros, dedicados aos seguintes temas: I. «Do mundo, da súa orde e composición»; II. «Do mar e os seus movementos, e como foi inventada a navegación»; III. «Dos ventos, da súa calidade e nomes, e como se ha de navegar con eles»; IV. «Da altura do Sol, e como se ha de rexer por el a navegación»; V. «Da altura dos polos»; VI. «Das agullas de navegar»; VII. «Da Lua, e como os seus crecentes e minguantes serven na navegación»; VIII. «Dos días do ano», cuxo contido está ilustrado con gravados xilográficos para axudar á súa comprensión que representan diagramas, táboas e figuras que mostran a posición do sol, a lúa e os ventos. A beleza da impresión salta á vista: alternancia de deseños nas fundicións de letras utilizadas góticas e redondas; a variedade de iniciais gravadas de diferentes tamaños; o detalle de presentar o texto das páxinas enmarcado, con filetes que separan columnas, tituliños e encabezamentos; a presenza de tintas de dúas cores, etc., todo iso nun tratado que dende a súa aparición se converteu nun manual fundamental na formación de pilotos.

O autor: Pedro de Medina, escritor e eclesiástico español, tal vez nacido en Sevilla en 1493 e morto na mesma cidade en 1567, sábese que creceu na residencia dos duques de Medina Sidonia. Ao parecer, foi en boa medida autodidacta, a pesar do cal alcanzou unha sólida formación literaria e científica. Especialista en astronomía e cosmografía, demostrou ser un gran matemático e historiador. Como autoridade nestas materias, a Casa de Contratación consultábao frecuentemente sobre asuntos relacionados con instrumentos náuticos e cartas de marear. En 1538 falábase del como dun "clérigo". Non obstante, Medina preferiu de modo expreso dedicarse ao estudo dos problemas de navegación.

Ficha do museo masso CBG200400201250546
Medina, Pedro deArte de nauegar : en que se contienen todas las Reglas, Secretos, y Auisos, -q a la buena nauegaci-o son necessarios, y se_deu-e saber / hecha por el maestro Pedro de Medina. - Valladolid : en casa de Francisco Fernandez de Cordoua, 1545. - [6], C, [1] f. : il. ; - - Texto a dúas cor. enmarcado. - Port. a dúas tintas, con orla tip. e esc. real xil.. - Ilustración xil. I. Fernandez de Cordova, Francisco, imp. II. Titulo
.......................
La aparición en 1545 de la obra Arte de navegar de Pedro de Medina se debe motivos eminentemente prácticos para dar respuesta a los problemas técnicos que plantean los largos viajes en alta mar lejos de las costas. Este tratado, a lo largo del siglo XVI, tuvo un papel fundamental en los viajes de exploración, en la apertura de nuevos escenarios en América, en el desarrollo de las cartas de marear, de los instrumentos necesarios para la navegación y de la propia astronomía. En la dedicatoria el propio señala las razones que le han llevado a componer su obra: “los beneficios del arte de la navegación, que ha contribuido a engrandecer los dominios españoles, y la ayuda que la obra proporcionará a quienes emprenden la navegación por lugares remotos y desconocidos”.
Este trabajo despertó interés en todo el continente europeo, ya que se trataba del primer tratado exclusivamente dedicado al tema náutico, fue utilizado como guía para tratados posteriores fechados en los siglos XVI y XVII sobre esta misma materia y se convirtió en el texto básico para la formación de pilotos en España y también en Europa. Se tradujo y editó quince veces en Francia, entre 1554 y 1663, tres veces en Italia, cinco veces en Holanda y dos en Inglaterra.
La obra comprende ocho partes o libros dedicados a los siguientes temas: I. «Del mundo, de su orden y composición»; II. «De la mar y sus movimientos, y cómo fue inventada la navegación»; III. «De los vientos, de su calidad y nombres, y cómo se ha de navegar con ellos»; IV. «Del altura del Sol, y cómo se ha de regir por él la navegación»; V. «Del altura de los polos»; VI. «De las agujas de navegar»; VII. «De la Luna, y cómo sus crecientes y menguantes sirven en la navegación»; VIII. «De los días del año», cuyo contenido está ilustrado con grabados xilográficos para ayudar a su comprensión representan diagramas, tablas y figuras que muestran la posición del sol, la luna y los vientos. La belleza de la impresión salta a la vista: alternancia de diseños en las fundiciones de letras góticas y redondas utilizadas; la variedad de iniciales grabadas de diferentes tamaños; el detalle de presentar el texto de las páginas enmarcado, con filetes que separan columnas, titulillos y encabezamientos; la presencia de tintas de dos colores todo ello en un tratado que desde su aparición se convirtió en un manual fundamental en la formación de pilotos.
El autor: Pedro de Medina, escritor y eclesiástico español, tal vez nacido en Sevilla en 1493 y muerto en la misma ciudad en 1567, se sabe que creció en la residencia de los duques de Medina Sidonia. Al parecer, fue en gran medida autodidacta, a pesar de lo cual alcanzó una sólida formación literaria y científica. Especialista en astronomía y cosmografía, demostró ser un gran matemático e historiador. Como autoridad en estas materias, la Casa de Contratación le consultaba frecuentemente sobre asuntos relacionados con instrumentos náuticos y cartas de marear. En 1538 se hablaba de él como de un "clérigo". Sin embargo, Medina prefirió de modo expreso dedicarse al estudio de los problemas de navegación

Ficha del museo massó
CBG200400201250546
Medina, Pedro deArte de nauegar : en que se contienen todas las Reglas, Secretos, y Auisos, -q a la buena nauegaci-o son necessarios, y se_deu-e saber / hecha por el maestro Pedro de Medina. - Valladolid : en casa de Francisco Fernandez de Cordoua, 1545. - [6], C, [1] f. : il. ; - - Texto a dúas cor. enmarcado. - Port. a dúas tintas, con orla tip. e esc. real xil.. - Ilustración xil. I. Fernandez de Cordova, Francisco, imp. II. Titulo

Ningún comentario:

Publicar un comentario