07/04/15
Exposición temporal
A última lancha xeiteira
Con este proxecto o Museo Massó da continuidade á serie de exposicións temporais baixo o título xenérico dunha Peza Singular. Cada un destes proxectos desenvolverase a partir dunha peza da colección do Museo, elaborándose un discurso cuxo fío argumental nos permita establecer conexións entre esta e outras pezas do noso fondo museográfico. O obxectivo é explotar ao máximo os recursos da propia colección, que será reforzada puntualmente por préstamos doutros museos
A exposición xira en torno a última lancha xeiteira orixinal que se conserva e que forma parte da colección do Museo. Este tipo de embarcacións desapareceran na década dos anos 60. O pecio da Marina, recuperado do fondo dunha marisma en 1991 e que por primeira vez será exposto ao público, poderá ser contemplado nun espazo que evoca ás carpintarías de ribeira. Así mesmo, resérvase unha sección temática dedicada ao oficio do carpinteiro de ribeira e á construción da réplica de a Marina. O discurso expositivo propón ademais un percorrido polas circunstancias históricas e económicas que marcaron o auxe e o fin deste tipo de embarcación. En todo este proceso Bueu foi un enclave pesqueiro e conserveiro moi significativo, e a actividade industrial dos Massó, no seu papel de fomentadores cataláns, salgadeiros, conserveiros e armadores dunha flota pesqueira, serve de fío condutor.
La última lancha xeiteira
Con este proyecto el Museo Massó da continuidad a la serie de exposiciones temporales bajo el título genérico de Una Pieza Singular. Cada uno de estos proyectos se desarrollará a partir de una pieza de la colección del Museo, elaborándose un discurso cuyo hilo argumental nos permita establecer conexiones entre esta y otras piezas de nuestro fondo museográfico. El objetivo es explotar al máximo los recursos de la propia colección, que será reforzada puntualmente por préstamos de otros Museos
La exposición gira en torno al pecio de la Marina, la última lancha xeiteira original que se conserva y que forma parte de la colección del Museo. Este tipo de embarcaciones habían desaparecido en la década de los años 60. El pecio, recuperado del fondo de una marisma en 1991 y que por primera vez será expuesto al público, podrá ser contemplado en un espacio que evoca a las carpinterías de ribeira. Así mismo, se reserva una sección temática dedicada al oficio del carpintero de ribeira y a la construcción de la réplica de la Marina. El discurso expositivo propone además un recorrido por las circunstancias históricas y económicas que marcaron el auge y el fin de este tipo de embarcación. En todo este proceso Bueu fue un enclave pesquero y conservero muy significativo, y la actividad industrial de los Massó, en su papel de fomentadores catalanes, salazoneros, conserveros y armadores de una flota pesquera, sirve de hilo conductor.

Ningún comentario:

Publicar un comentario