HISTORIA DO MUSEOEstamos ante un museo de titularidade e xestión autonómica. O museo foi creado mediante Decreto 238/2002 de 4 de xullo, quedando adscrito á Consellería de Cultura e Turismo, con dependencia orgánica da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural.
Sen embargo, a orixe e formación das coleccións é moi anterior e debe retrotraerse a principios do século XX, cando comeza o labor coleccionista dos Massó, grazas especialmente a dous dos seus membros: José María e Gaspar. Esta familia catalá instalase en Bueu a principios do XIX para establecer empresas vencelladas á pesca, salgadoiros nun primer momento e unha factoría conserveira posteriormente.
No ano 1928 Guillermo Marconi (Nobel de Física en 1909) visita Bueu e queda impresionado pola colección dos Massó e suxirelles a creación de un museo que finalmente nace o 26 de novembro de 1932. Marconi sería o primeiro asinante no libro de honra.
Debido a crise económica da conserveira Massó na década dos noventa do século pasado, crise que acarreou o peche definitivo, o museo privado queda nunha situación de incerteza e porvisionalidade.
Esta realidade vai ser solventada pola Xunta de Galicia que en 1993 propón a compra a colección e unha parte do edificio da antiga factoría (xusto a carón do antigo museo). Tras unha mínima e urxente rehabiliatación do edificio para usos museísticos, o 10 de xullo de 2002 inaúgurase e abre oficialmente o novo museo converténdose nunha institución pública.


Estamos hoy ante un museo de titularidad y gestión autonómica. El actual museo fue creado mediante Decreto 238/2002 de 4 de julio de la Xunta de Galicia, quedando adscrito a la Consellería de Cultura, y Turismo, con dependencia orgánica de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural.

Sin embargo, el origen y formación de las colecciones deben retrotraerse a principios del siglo XX, cuando comienza el cometido coleccionista de la familia Massó, gracias, principalmente, a dos de sus miembros, José María y Gaspar Massó. Este linaje catalán se instala en Bueu a principios del siglo XIX para establecer en esta localidad empresas vinculadas a la pesca, de salazón en un primer momento y de conservas al vacío después.

En el año 1928, Guillermo Marconi (premio Nobel de Física en 1909) visita la factoría de Bueu y, impresionado por la colección particular de los Massó, sugiere la creación de un museo, que finalmente nace el 26 de noviembre de1932, siendo el mismo Marconi el primer firmante en el libro de honor.

Como consecuencia de la crisis por la que pasa la conservera en la década de los 90 cierra la fábrica de Bueu y el antiguo museo queda en una situación de incerteza y provisionalidad, sin un futuro concreto. Esta realidad va a ser solventada definitivamente por la Xunta de Galicia cuando en 1993 acuerda la compra de la colección y una parte del edificio de la antigua factoría Massó en Bueu (justo al lado del antiguo museo). Tras una pequeña y urgente rehabilitación del edificio para usos museísticos, el 10 de julio de 2002 se inaugura y abre oficialmente el nuevo museo, convirtiéndose así en una institución pública.