HISTORIA E MISIÓN DO MUSEO MASSÓ

HISTORIA

O Museo Massó acolle o legado cultural que durante xeracións foi crecendo no seo desta familia de empresarios da conserva, cuxo carácter excepcional pon de manifesto un nivel e unhas inquietudes culturais pouco habituais.

Complexo industrial da conserveira Massó Hermanos SA en Bueu, 1960


 
A partir de 1928 a fábrica conserveira Massó prepárase para acoller a biblioteca de libros antigos e as coleccións sobre a historia da navegación que foran reunidas ao longo de tres xeracións, para integralas entón como un museo dentro do complexo fabril de Bueu.
   
Sala principal do Museo Mariñero creado polos irmáns Massó dentro do complexo conserveiro de Bueu, 1950


Aos poucos, a medida que se amplía a fábrica, as coleccións e a biblioteca irán estendéndose dentro das antigas instalacións industriais que se liberan da actividade produtiva. O museo crece dentro da fábrica de conservas. Despois do peche da conserveira en 1992, e da desafortunada derriba de gran parte das arquitecturas industriais, esta situación invértese e será o museo o que asuma o papel de salvagarda do que sobreviviu daquela industria.
   
Sala dedicada á industria conserveira dentro do Museo Mariñero, 1950

En 1994, despois do peche da fábrica de Bueu, a colección e unha parte dos edificios da antiga conserveira que ocupaba o museo foron adquiridos mediante compra  pola Xunta de Galicia. Hoxe é o máximo expoñente museístico do importante vínculo de Galicia co mar, e as súas orixes e traxectoria fixeron que a comunidade na que se asenta o Museo Massó desenvolvera un forte sentimento de pertenza e de orgullo, ata o punto de que na actualidade forma parte da memoria colectiva como un elemento de identidade e de cohesión social.

MISIÓN DO MUSEO

Persoal da conserveira Massó Hermanos SA
de Bueu diante da fábrica, 1924.
A misión do Museo Massó é a de investigar, conservar, poñer en valor e interpretar o patrimonio marítimo do territorio no que está emprazado e o legado da industria conserveira Massó, para divulgalo e dar a coñecer os procesos de configuración da súa identidade dende un enfoque social e de xénero.

O noso obxectivo é o de xestionar o potencial deste patrimonio implicando activamente á sociedade para convertelo nun factor de desenvolvemento sustentable e contribuír á consolidación de valores sociais, de igualdade e a toma de conciencia do mundo no que vivimos.

O medio principal para realizar este labor será a exposición e as técnicas de difusión e interpretación dos bens culturais, cuxo valor esencial é a autenticidade, dentro dun contexto global, interdisciplinar e cientificamente rigoroso.

*Versión en castellano

HISTORIA

El Museo Massó acoge el legado cultural que durante generaciones fue creciendo en el seno de esta familia de empresarios de la conserva, cuyo carácter excepcional pone de manifiesto un nivel y unas inquietudes culturales poco habituales.

A partir de 1928 la fábrica conservera Massó se prepara para acoger la biblioteca de libros antiguos y las colecciones sobre la historia de la navegación que fueron reunidas a lo largo de tres generaciones, para integrarlas como un museo dentro del complejo fabril de Bueu.

Al poco tiempo, a medida que se amplía la fábrica, las colecciones y la biblioteca irán extendiéndose dentro de las antiguas instalaciones industriales que se liberan de la actividad productiva. El museo crece dentro de la fábrica de conservas. Después del cierre de la conservera en 1992, y de la desafortunada demolición de gran parte de las arquitecturas industriales, esta situación se invierte y será el museo el que asuma el papel de salvaguarda de lo que sobrevivió de aquella industria.

En 1994, después del cierre de la fábrica de Bueu, la colección y una parte de los edificios de la antigua conservera que ocupaba el museo fueron adquiridos por la Xunta de Galicia. Hoy es el máximo exponente museístico del importante vínculo de Galicia con el mar, y sus orígenes y trayectoria hicieron que la comunidad en la que se asienta el Museo Massó desenvolviese un fuerte sentimiento de pertenencia y de orgullo, hasta el punto de que en la actualidad forma parte de la memoria colectiva como un elemento de identidad y de cohesión social.

MISIÓN DO MUSEO

La misión del Museo Massó es la de investigar, conservar, poner en valor y interpretar el patrimonio marítimo del territorio en el que está emplazado y el legado de la industria conservera Massó, para divulgarlo y dar a conocer los procesos de configuración de su  identidad desde un enfoque social y de género.

Nuestro objetivo es el de gestionar el potencial de este patrimonio implicando activamente a la sociedad para convertirlo en un factor de desarrollo sostenible y contribuír a la consolidación de valores sociales, de igualdad y la toma de conciencia del mundo en el que vivimos.

El medio principal para realizar esta labor será la exposición y las técnicas de difusión e interpretación de los bienes culturales, cuyo valor esencial es la autenticidad, dentro de un contexto global, interdisciplinar y cientificamente rigoroso.

Comentarios