05/04/11

O MUSEO CONTRA A PAREDE

CANDO? ONDE?
A pequena mostra temporal que irás descubrindo ao longo do percorrido polo Museo é unha investigación plástica do artista Buxan Bran ao redor do Museo Massó. A exposición desenvolverase durante varios meses nun continuo work in progress.

QUÉ VEMOR AGORA? QUÉ VEMOS LOGO?
O artista irá mostrando a través de pequenas fotografías as pezas da colección e diferentes espazos do Museo Massó, moitos deles inaccesibles para o público. En cada nova etapa iran incorporándose novas fileiras de fotografías que amosarán dende as salas expositivas aos almacéns, dende os espazos de traballo até aqueles outros que agardan seren reformados ou reconstruídos. Os traballadores do museo, os visitantes e a contorna serán tamén o obxectivo da ollada do artística.

CÓMO O VEMOS?
O proxecto expositivo preséntasenos a modo de liñas dun diario fotográfico, mediante ringleiras de fotografías de pequeno formato pegadas nas paredes máis insospeitadas do percorrido museístico. Esa cadea de instantáneas convértese nunha frase fotográfica, nunha escrita historiada que narra o latexar do Museo Massó

Xosé M. Buxán Bran (Eibar, Guipuzkoa, 1964.) e profesor da Facultade de Belas Artes de Pontevedra, comisario de exposicións e crítico de arte, amosa no Museo Massó a súa faciana de artista plástico.EL MUSEO CONTRA LA PARED


¿CUANDO? ¿DONDE?
La pequeña muestra temporal que irás descubriendo a lo largo del recorrido por el Museo, es una investigación plástica del artista Buxan Bran alrededor del Museo Massó. La exposición se desarrolla durante varios meses en un continuo work in progress.

¿QUÉ VEMOS AHORA? ¿QUÉ VEREMOS DESPUÉS?

El artista irá mostrando, a través de pequeñas fotografías, las piezas de la colección y diferentes espacios del Museo Massó, muchos de ellos inaccesibles para el público. En cada nueva etapa irán incorporándose nuevas hileras de fotografías que mostrarán desde las salas expositivas a los almacenes, desde los espacios de trabajo hasta aquellos otros que esperan a ser reformados o reconstruidos.
Los trabajadores del museo, los visitantes y el entorno serán también el objetivo de la mirada del artista.

¿CÓMO LO VEMOS?
El proyecto expositivo se nos presenta a modo de líneas de un diario fotográfico, mediante hileras de fotografías de pequeño formato pegadas en las paredes más insospechadas del recorrido museístico. Esa cadena de instantáneas se convierte en una frase fotográfica, una escritura historiada que narra el latido del Museo Massó.

Xosé M. Buxán Bran (Eibar, Guipuzkoa, 1964.), profesor de la Facultade de Belas Artes de Pontevedra, comisario de exposiciones y crítico de arte, muestra en el Museo Massó su faceta de artista plástico

Ningún comentario:

Publicar un comentario