25/02/09

PROGRAMA DE ACTIVIDADES. 2009

CONFERENCIAS

Fisioloxía e vida dos cetáceos. 17 de abril ás 20 horas: a cargo de Nuria Alemañ Posadas, doutora do Departamento de Anatomía e Producción Animal da Facultade de Veterinaria de Lugo (USC)
Os cetáceos, mamíferos perfectamente adaptados ao medio mariño, posúen uns mecanismos fisiolóxicos que son o resultado dun proceso evolutivo de uns 50 millóns de anos. A súa evolución, a fisonomía e os aspectos básicos da vida destes mamíferos serán abordados nesta conferencia.

O patrimonio mergullado en Galicia. 24 de abril ás 20 horas: a cargo de Javier Luaces Anca, Arqueólogo subacuático.

O fondo marítimo galego agocha unha enorme riqueza arqueolóxica. O estado dos pecios, o nivel de protección actual ou a evaluación das posibilidades de aproveitamento cultural, etc., serán tratados nesta charla. Así mesmo faráse mención especial ao estado deste patrimonio nas rías de Pontevedra e Vigo.


PROXECCIÓN DE DOCUMENTAIS

Abril: sábado 18 e domingo 19, ás 13 horas.

Batea afundida
(Manuel Uhía, 1993)
Duración: 22 min.
Produción: Productora Faro S.A., Marevisión

A batea afundida presenta os microorganismos e outras formas de vida que se poden aloxar nun pecio; neste caso unha vella batea nunha das nosas rías. A visita a este microcosmos, sorprenderá ao espectador pola súa beleza e complexidade, achegándoo a un mundo misterioso e descoñecido.

(En colaboración co CGAI)


Maio: Venres 22 e sábado 23, ás 19,30 horas

Baleeiros do Norte
Guión e dirección: Francisco Garrido
Duración: 30 min. a 1ª parte; 30 min. a 2ª parte.

Este documental aborda o aspecto industrial da caza da balea en Galicia, abarcando un período que vai desde, aproximadamente, 1950 a 1986. A primeira parte está adicada a baleeira de Cangas mentras que a segunda céntrase na de Caneliñas (Cee). Imaxes antigas mesturanse con outras do estado actual das factorías e serven como marco a numerosas intervencións dos traballadores daqueles anos, nas que rememoran e dan vida a unha época xa pechada.

Maio: venres 29 e sábado 30 ás 19,30 horas

Os oficios do mar de Galicia
(Juan Carlos Rodríguez Sánchez, 2003)
Duración: 25 min.
Produción: Galicia Media

(En colaboración co CGAI)


ACTIVIDADES

Peter Punk 8 de maio ás 20 horas

Espectáculo cómico para todos os públicos a cargo do clown Isaac Rodríguez Miranda. Peter Punk xoga co público usando a palabra e toso os aparellos que leva na súa maleta. Malabares con bolas, aros, mazos. Globoflexia, monociclo, conforman unha divertida función multidisciplinar.
Duración: 60 minutos

Contos Proxectados 15 de maio ás 20 horas

A contacontos Raquel Galavís realiza un percorrido por diferentes contos galegos apoiándoise en proxección de imaxes das magníficas ilustracións deses contos.
Duración: 50 minutos


EXPOSICIÓNS TEMPORAIS

ONS. A illa no 2007.
Inauguración en xuño

....................................CONFERENCIAS

Fisiología y vida de los cetáceos.
17 de abril a las 20 horas.
Nuria Alemany Posadas, doctora del Departamento de Anatomía y Producción Animal de la Facultad de Veterinaria de Lugo (USC)
Los cetáceos, mamíferos perfectamente adaptados al medio marino, poseen unos mecanismos fisiológicos que son el resultado de un proceso evolutivo de unos 50 millones de años. Su evolución, la fisonomía y los aspectos básicos de la vida de estos mamíferos serán objeto de análisis en esta conferencia.

El patrimonio sumergido en Galicia.
24 de abril a las 20 horas.
Javier Luaces Anca, Arqueólogo subacuático.

El fondo marítimo gallego se esconde una enorme riqueza arqueológica. El estado de los pecios, el nivel de protección actual o la evaluación de las posibilidades de aprovechamiento cultural, etc., serán tratados en esta ponencia. Asimismo faráse mención especial al estado de este patrimonio en las rías de Pontevedra y Vigo.


PROYECCIÓN DE DOCUMENTALES

Abril: sábado 18 y domingo 19, a las 13 horas.

Batea hundida
(Manuel Uhía, 1993)
Duración: 22 min.
Producción: Productora Faro S.A., Marevisión

La batea hundida presenta los microorganismos y otras formas de vida que se pueden alojar en un pecio; en este caso, una vieja batea situada en una de nuestras rías. La visita a este microcosmos, sorprenderá al espectador por su belleza y complejidad, acercándolo a un mundo misterioso y desconocido.
(En colaboración con el CGAI)

Mayo: vienres 22 y sábado 23, a ls 19,30 horas

Balleneros del Norte
Guión y dirección: Francisco Garrido
Duración: 30 min. la 1ª parte; 30 min. la 2ª parte.

Este documental trata el aspecto industrial de la caza de la ballena en Galicia, abarcando un período que va desde, aproximadamente, 1950 a 1986. La primera parte está dedicada a ballenera de Cangas mientras que la segunda se centra en la de Caneliñas (Cene). Imágenes antiguas mesturanse con otras del estado actual de las factorías y sirven como marco a numerosas intervenciones de los trabajadores de aquellos años, en las que rememoran y dan vida a una época ya cerrada.
Maio: venres 29 e sábado 30 ás 19,30 horas

Los oficios del mar de Galicia
(Juan Carlos Rodríguez Sánchez, 2003)
Duración: 25 min.
Producción: Galicia Media

(En colaboración con el CGAI)


ACTIVIDADES

Peter Punk 8 de mayo a las 20 horas

Espectáculo cómico para todos los públicos a cargo del clown Isaac Rodríguez Miranda. Peter Punk juega con el público usando la palabra y todos los aparejos que lleva en su maleta. Malabares con bolla, aros, mazos, globoflexia y monociclo, conforman una divertida función multidisciplinar.

Duración: 60 minutos

Cuentos proyectados 15 de mayo a las 20 horas

La cuentacuentos Raquel Galavís realiza uno recorrido por diferentes cuentos gallegos apoyándose en proyección de imágenes de las magníficas ilustraciones de esos cuentos.

Duración: 50 minutos

EXPOSICIONES TEMPORALES

ONS. La isla en el 2007.
Inauguración 11 de junio.

23/02/09

A AMPLIACIÓN DO MUSEO

AS OBRAS ARRRANCARÁN NO PRIMEIRO SEMESTRE DESTE ANO

Cultura presenta o proxecto de ampliación e remodelación do Museo Massó, cun orzamento de máis de 6 millóns de euros
[02/02/2009] A conselleira de Cultura e Deporte, Ánxela Bugallo, o director xeral de Patrimonio Cultural, Felipe Arias, e alcalde de Bueu, Félix Juncal, presentaron esta mañá o proxecto de reforma e ampliación do Museo Massó en Bueu, no que a Consellaría investirá 6.300.000 euros. No acto tamén interviron o técnico superior do centro, Roberto Aneiros, e o arquitecto da obra, Manuel Gallego Jorreto, quen xa dirixira a anterior remodelación do inmoble.
A ampliación permite ao museo pasar a ter case 3.900 metros cadrados construídos, distribuídos en soto, planta baixa e tres andares. O novo espazo tamén trae consigo a remodelación do museo, un novo plan museolóxico deseñado polo director do centro, Roberto Aneiros. Esta ampliación realízase despois de que o Concello de Bueu aprobara o pasado mes de decembro a cesión da parcela veciña do inmoble, que permitiu gañar 1.078 m2 de chan sobre os 626 m2 de planta cos que contaba ata agora o museo. Os traballos comezarán no primeiro semestre deste ano, e teñen por prazo de execución dúas anualidades. Coa nova disposición, o museo contará cun auditorio, cun aforo próximo aos cen visitantes, e con 1.100 m2 para exposicións, distribuídos en seis salas para a colección permanente e unha para mostras temporais. Ademais conta cunha zona destinada aos laboratorios de restauración e outras novas estancias nas que establecer zonas de lecer e outros servizos. No que atinxe ao aspecto arquitectónico, o proxecto respecta a configuración da antiga conserveira, polo seu valor histórico ademais de ter un oco importante na memoria colectiva dos veciños de Bueu. A ampliación do centro supón a elaboración dun novo proxecto museolóxico que permite incrementar os espazos destinados ás exposicións, así como crear zonas de descanso, unha tenda e laboratorios de restauración, un auditorio e unha sala de actividades para grupos. O novo plan contempla a creación de cinco novas salas dentro da colección permanente do museo. A primeira estará destinada ás "embarcacións tradicionais e a pesca", na que se poderán ver in situ barcos reais que xa forman parte da nosa tradición mariñeira. A segunda centrarase na "conservación do pescado", na que se fará un repaso histórico polas técnicas da salga e o asentamento da industria conserveira en Galiza. A sala 3 trata dos "modelos de barcos", na que se exporán a multitude de modelos de embarcación que garda o museo.A sala cuarta dedicarase ás "navegacións", con todo o relativo ao dominio dos mares ao longo da historia; e a quinta ocuparase dos "libros e o mar", con diversa bibliografía de temática mariña. Esta última sala acollerá a antiga colección da familia Massó, que se foi enriquecendo con varias compras e doazóns ata formar unha valiosísima biblioteca que abrangue temas como a astronomía, a cartografía, a pesca, a arquitectura naval…De entre todas estas pezas é de salientar a colección de incunables, con obras como o "Liber chronicarum de Hartmann Schedel" (1493), a "Cosmographia de Claudio Tolomeo" (1490) ou "Las siete partidas de Alfonso X o Sabio" (1491), e outras pezas clave na literatura marítima como "L’Arte del navegar de Pedro de Medina" (1545), "Memoria sobre la pesca de la sardina en las costas de Galicia de Cornide Saavedra" (1775) ou manuscritos como o "Manifiesto al pueblo español de Isaac Peral" (1891).

...................................

LAS OBRAS EMPEZARÁN EN EL PRIMER SEMESTRE DE ESTE AÑO
Cultura presenta proyecto de ampliación y remodelación del Museo Massó, con un presupuesto de más de 6 millones de euros[02/02/2009] La consejera de Cultura y Deporte, Ánxela Bugallo, el director general de Patrimonio Cultural, Felipe Arias, y alcalde de Bueu, Félix Juncal, presentaron esta mañana el proyecto de reforma y ampliación del Museo Massó en Bueu, en el que la Consejería invertirá 6.300.000 euros. En el acto también intervieron el técnico superior del centro, Roberto Aneiros, y el arquitecto de la obra, Manuel Gallego Jorreto, quién ya había dirigido la anterior remodelación del inmueble. La ampliación permite al museo pasar a tener casi 3.900 metros cuadrados construidos, distribuidos en sótano, planta baja y tres plantas. El nuevo espacio también trae consigo la remodelación del museo, un nuevo plan museológico diseñado por el director del centro, Roberto Aneiros. Esta ampliación se realiza después de que el Ayuntamiento de Bueu había aprobado el pasado mes de diciembre la cesión de la parcela vecina del inmueble, que permitió ganar 1.078 m2 de suelo sobre los 626 m2 de planta con los que contaba hasta ahora el museo. Los trabajos comenzarán en el primer semestre de este año, y tienen por plazo de ejecución dos anualidades. Con la nueva disposición, el museo contará con un auditorio, con uno aforo próximo a los cien visitantes, y con 1.100 m2 para exposiciones, distribuidos en seis salas para la colección permanente y una para muestras temporales. Además cuenta con una zona destinada a los laboratorios de restauración y otras nuevas estancias en las que establecer zonas de ocio y otros servicios. En lo que atañe al aspecto arquitectónico, el proyecto respeta la configuración de la antigua conservera, por su valor histórico además de tener un hueco importante en la memoria colectiva de los vecinos de Bueu. La ampliación del centro supone la elaboración de un nuevo proyecto museológico que permite incrementar los espacios destinados a las exposiciones, así como crear zonas de descanso, una tienda y laboratorios de restauración, un auditorio y una sala de actividades para grupos. El nuevo plan contempla la creación de cinco nuevas salas dentro de la colección permanente del museo. La primera estará destinada a las "embarcaciones tradicionales y la pesca", en la que se podrán ver in situ barcos que ya forman parte de nuestra tradición marinera. La segunda se centrará en la "conservación de pescado", en la que se hará un repaso histórico por las técnicas de la salazón y el asentamiento de la industria conservero en Galiza. La sala 3 trata de los "modelos de barcos", en la que se expondrán la multitud de modelos de embarcación que guarda el museo. La sala cuarta se dedicará a la "navegación", con todo el relativo al dominio de los mares a lo largo de la historia; y la quinta se ocupará de los "libros y el mar", con diversa bibliografía de temática marina. Esta última sala acogerá a antigua colección de la familia Massó, que se fue enriqueciendo con varias compras y donaciones hasta formar una valiosísima biblioteca que abarca temas como la astronomía, la cartografía, la pesca, la arquitectura naval ... De entre todas estas piezas es de reseñar la colección de incunables, con obras como el "Liber chronicarum de Hartmann Schedel" (1493), la "Cosmographia de Claudio Tolomeo" (1490) o "Las siete partidas de Alfonso X el Sabio" (1491), y otras piezas clave en la literatura marítima como "L'Arte de él navegar de Pedro de Medina" (1545), "Memoria sobre la pesca de la sardina en las costas de Galicia de Cornide Saavedra" (1775) o manuscritos como el "Manifiesto al pueblo español de Isaac Peral" (1891).

18/02/09

EXPOSICIÓN TEMPORAL

MODELOS DE BARCOS. COLECCIÓN DO MUSEO MASSÓ.


Do 12 de xuño de 2008 ao 3 de maio de 2009.
Pezas expostas: 90 modelos de barcos, todos pertencentes á colección permanente do museo.
Producción propia


As diferentes culturas orixinadas ás beiras de mares e ríos desenvolveron os seus propios tipos de embarcacións, construídas cos medios que ofrecía o contorno inmediato (madeira, peles, teas etc.), axustadas ás habilidades e destrezas de cada época, e axeitadas á navegación do seu medio natural (correntes mariñas, ventos etc.).
A pesca, o transporte de mercadorías ou de persoas e a guerra foron as principais funcións ás que se dedicaron desde sempre os barcos, e a estas engádense as actividades lúdicas e deportivas de tempos máis recentes. O fin último que se perseguía era o de optimizar a navegación logrando maior forza, capacidade e velocidade nos navíos.
O modelismo naval como labor artesanal ou artístico é case tan antigo como a construción de barcos ou as navegacións mesmas. Os primeiros modelos coñecidos foron datados no V e IV milenios a. C. en Exipto e en Caldea, pero está documentado tamén noutras culturas antigas como a babilónica ou a da Grecia da Antigüidade, se ben estas primeiras mostras tiñan como finalidade motivos relixiosos, de culto.
A reprodución en miniatura, e a escala, dun barco orixinal, comeza a realizarse tamén en Exipto, arredor do 2000 a. C. Desde aí ata o século XV a tradición modelista decaeu sensiblemente, pero a partir daquela centuria, en paralelo ao auxe das navegacións oceánicas e aos avances náuticos, o modelismo viviu unha continua e entusiasta expansión que chegou ata os nosos días.
A colección de modelismo naval do museo Massó é unha das series mais destacadas dos seus fondos, non só pola calidade de boa parte das pezas representadas, senón tamén porque foron realizadas con técnicas variadas e porque abranguen unha considerable tipoloxía de barcos.
A través dos modelos desta exposición podemos realizar un sinxelo percorrido pola evolución dos barcos e da náutica, grazas a unha das máis extensas, curiosas e particulares coleccións existentes en Galicia.

EMBARCACIÓNS PRIMITIVAS
As sociedades primitivas usaron diversos tipos de barcos, elaborados con pólas, madeiros ou xuncos atados a xeito de balsa, sinxelos bastidores de madeira forrados con coiro ou pel, ou ben canoas baleirando o tronco dunha árbore. O aspecto rudo e rudimentario non lles impedía cumprir cos seus fins, esencialmente o da pesca.


NAVÍOS DA ANTIGÜIDADE
Na Antigüidade, cretenses, gregos, fenicios, cartaxineses e romanos rivalizaron polo control do Mediterráneo. A guerra e a protección das rutas comerciais e dos asentamentos coloniais impulsaron a historia da navegación e a construción naval. Estes barcos usaban a vela (probablemente orixinada en Exipto hai uns 5.500 anos) e mais os remos para propulsárense.
Trieres gregas, penteres de Cartago, trirremes romanas ou dromóns bizantinos foron os protagonistas dos periplos da Antigüidade.


EVOLUCIÓN DA NAVEGACIÓN A VELA ATA A IDADE MODERNA
A partir de o s. XIII hai en Europa dúas tradicións de construción naval: a mediterránea, coa galera, e a nórdica, coa coca (de cuxa adaptación ao Mediterráneo xurdiu a carraca). No s. XV ambas as dúas tradicións fundíronse e deron lugar á carabela e a nao, tecnicamente aptas para as travesías atlánticas.
O compás, as cartas mariñas, o astrolabio e a navegación astronómica (co sol e as estrelas como guías para calcular a posición, o rumbo e a velocidade) contribuíron ás travesías marítimas.
Os barcos aumentaron o seu tamaño, xeneralizáronse os tres mastros, e a maior tonelaxe obrigou a agrandar as velas para gañar velocidade.
Entre os séculos XIII e XIV apareceron as primeiras combinacións de velas cadradas e latinas nos mercantes (cocas, carracas, naos). As velas cadradas poñían a potencia e as latinas a dirección. Nesa época tamén se definiu a diferenza entre un mercante e un navío de guerra. O galeón foi o protagonista das armadas de guerra do s. XVI, e buque escolta para transportar os tesouros americanos.
Nos s. XVII e XVIII apareceron novos navíos de guerra: as fragatas (dúas pontes), as corvetas (unha única ponte), os bergantíns e os navíos de liña, os máis
poderosos, organizados en función do número de pontes e das pezas de artillería que posuían.

DA VELA AO VAPOR
A revolución industrial, coa máquina de vapor, coincidiu co apoxeo da navegación a vela e, á vez, provocou o seu declive.
A finais de o s. XVIII empezóuselles a aplicar o vapor aos barcos, pero ata mediados do XIX un bo veleiro aínda podía avantaxar un vapor. Foi habitual combinar vapor e vela, do que xurdiron os vapores mixtos.
A mariña mercante foi a primeira en adoptar a nova forma de propulsión. Na primeira metade do século XIX, as grandes compañías comerciais fretaron uns navíos de vela dos máis veloces e fermosos, os clippers (Cutty Sark), que protagonizaban a carreira do té entre os portos británicos e a China.
A incorporación da hélice (1845) favoreceu unha vez máis aos barcos a vapor e cara a 1870 a vela deixou de ser rendible. Os veleiros mercantes con estrutura de ferro e aceiro (windjammers e goletas de ata seis paus) quedaron relegados ao transporte de produtos primarios de gran volume e pouco valor (trigo arxentino ou la australiana). Así e todo, en 1900 aínda un terzo da tonelaxe mercante mundial ía a vela. Despois da Primeira Guerra Mundial os veleiros desapareceron das principais rutas comerciais, pero o golpe final á vela provocárono o motor diésel e os novos sistemas de navegación (radar, GPS etc.)


AS EMBARCACIÓNS TRADICIONAIS
A conexión entre as embarcacións tradicionais, os carpinteiros de ribeira e os mariñeiros é intensa e estreita, pois carpinteiros e mariñeiros mantiveron unha produtiva relación de asesoramento e colaboración para axeitaren os barcos ao ámbito pesqueiro no que traballaban e á actividade que debían desempeñar.
Entre as embarcacións máis antigas de Galicia está a gamela, similar á chalana nas súas características básicas (fondo plano e ausencia de quilla), e xunto a ela, a dorna. Ambas as dúas son emblemáticas da nosa cultura mariñeira e manteñen a súa vida útil na actualidade, en pesca de baixura e en actividades de recreo.
Xunto a elas destacan o bote polbeiro de Bueu e a lancha de relinga ou lancha xeiteira, que toma o seu nome do xeito, a arte de pesca que usaba e que desapareceu coa crise da sardiña durante os anos 50 do século XX.
Estas son só algunhas das embarcacións mais representativas, pero nin moito menos as únicas: bucetas, racús ou os carochos ou barcos do Miño son outros exemplos da nosa tradición.

BARCOS PESQUEIROS DE MOTOR
Estes barcos poden estar propulsados por diversos medios e realizar os seus labores en pesca de baixura ou ben en mar aberto. A pesar das dificultades que supón clasificalos, pódense establecer tipoloxías xenéricas para os pesqueiros de altura: arrastreiros (usan o arrastre como forma de pesca, popa en forma de rampla), atuneiros (proa alzada e popa en forma de rampla) e cerqueiros, que teñen unha parte somerxida e un puntal menores co fin de minimizar a resistencia ás correntes cando o cerco está calado; entrarían neste grupo os volanteiros, coas volantas, redes que poden alcanzar os 30 Km.
..................
Las diferentes culturas originadas a orillas de mares y ríos desarrollaron sus propios tipos de embarcaciones, construidas con los medios que ofrecía el entorno inmediato (madera, pieles, telas, etc.), ajustadas a las habilidades y destrezas de cada época, y adecuadas a la navegación de su ámbito natural (corrientes marinas, vientos, etc.)
La pesca, el transporte de mercancías o de personas y la guerra, fueron las principales funciones a las que se dedicaron desde siempre los barcos, añadiendo a ellas las actividades lúdicas y deportivas de tiempos más recientes. El fin último que se perseguía era el de optimizar la navegación, logrando mayor fuerza, capacidad, y velocidad en los navíos.
El modelismo naval como labor artesanal o artística es, casi tan antiguo como la construcción de barcos o las navegaciones mismas. Los primeros modelos conocidos han sido datados en el V y IV milenios aC. en Egipto y en Caldea, pero está documentado también en otras culturas antiguas como la babilónica o la Grecia de la antigüedad, si bien estas primeras muestras tenían como finalidad motivos religiosos, de culto.
La reproducción en miniatura, y a escala, de un barco original, comienza a realizarse también en Egipto, alrededor del 2.000 aC. Desde ahí hasta el siglo XV la tradición modelista decayó sensiblemente, pero a partir de aquella centuria, en paralelo al auge de las navegaciones oceánicas y a los avances náuticos, el modelismo vivió una continua y entusiasta expansión que ha llegado hasta nuestros días.
La colección de modelismo naval del museo Massó es una de las series mas destacadas de sus fondos, no sólo por la calidad de buena parte de las piezas representadas, sino también por haber sido realizados con variadas técnicas y abarcar una considerable tipología de barcos.
A través de los modelos de esta exposición podemos realizar un sencillo recorrido por la evolución de los barcos y la náutica, gracias a una de las más extensas, curiosas y particulares colecciones existentes en Galicia.


EMBARCACIONES PRIMITIVAS
Las sociedades primitivas usaron diversos tipos de barcos, elaborados con ramas, maderos o juncos, atados a modo de balsa, sencillos bastidores de madera forrados con cuero o piel, o bien canoas vaciando del tronco de un árbol. El aspecto tosco y rudimentario no les impedían cumplir con sus fines, esencialmente la pesca.

NAVÍOS DE LA ANTIGÜEDAD
En la Antigüedad, cretenses, griegos, fenicios, cartagineses y romanos se diputaron el control del Mediterráneo. La guerra y la protección de las rutas comerciales y los asentamientos coloniales impulsaron la historia de la navegación y la construcción naval. Estos barcos usaban la vela (probablemente originada en Egipto hace unos 5.500 años) y los remos para propulsarse.
Trieres griegas, penteras de Cartago, trirremes romanas o dromones bizantinos, fueron los protagonistas de los periplos de la antigüedad.EVOLUCIÓN DE LA NAVEGACIÓN A VELA HASTA LA EDAD MODERNA
A partir del s. XIII hay en Europa dos tradiciones de construcción naval: la mediterránea, con la galera, y la nórdica, con la coca (de cuya adaptación al Mediterráneo surgió la carraca). En el s. XV ambas tradiciones se fundieron surgiendo la carabela y la nao, técnicamente aptas para las travesías atlánticas.
La brújula, las cartas marinas, el astrolabio, y la navegación astronómica (con el sol y las estrellas como guías para calcular la posición, el rumbo y la velocidad) contribuyeron a las travesías marítimas.
Los barcos aumentaron su tamaño, se generalizaron los tres mástiles, y el mayor tonelaje obligó a agrandar las velas para ganar velocidad.
Entre los siglos XIII y XIV aparecieron las primeras combinaciones de velas cuadras y latinas en los mercantes (cocas, carracas, naos). Las velas cuadras ponían la potencia y las latinas la dirección. En esa época también se definió la diferencia entre un mercante y un navío de guerra. El galeón fue el protagonista de las armadas de guerra del s. XVI, y buque escolta para transportar los tesoros americanos.
En los s. XVII y XVIII, aparecieron nuevos navíos de guerra: las fragatas (dos puentes), las corbetas (un único puente), los bergantines y, los navíos de línea, los mas poderosos, organizados en función del número de puentes y de las piezas de artillería que poseían.

DE LA VELA AL VAPOR
La revolución industrial, con la máquina de vapor, coincidió con el apogeo de la navegación a vela y a la vez provocó su declive.
A finales del s. XVIII empezó a aplicarse el vapor a los barcos, pero hasta mediados del XIX, un buen velero todavía podía aventajar a un vapor. Fue habitual combinar vapor y vela surgiendo así los vapores mixtos.
La marina mercante fue la primera en adoptar la nueva forma de propulsión. En la primera mitad del siglo XIX, las grandes compañías comerciales fletaron de los más veloces y hermosos navíos de vela, los clippers (Cutty Sark) que protagonizaban la carrera del té entre los puertos británicos y la China.
La incorporación de la hélice (1845) favoreció una vez más a los barcos a vapor y hacia 1870, la vela dejó de ser rentable. Los veleros mercantes con estructura de hierro y acero (windjammers y goletas de hasta 6 palos) quedaron relegados al transporte de productos primarios de gran volumen y poco valor (trigo argentino o lana australiana). Aún así, en 1900 todavía un tercio del tonelaje mercante mundial iba a vela. Después de la Primera Guerra Mundial los veleros desaparecieron de las principales rutas comerciales, pero el golpe final a la vela lo provocaron el motor diésel y los nuevos sistemas de navegación (rádar, GPS, etc.)

LAS EMBARCACIONES TRADICIONALES
La relación entre las embarcaciones tradicionales, los “Carpinteiros de Ribeira” y los marineros es intensa y estrecha, manteniendo una productiva relación de asesoramiento y colaboración para adecuar los barcos al ámbito pesquero en el que trabajaban y a la actividad a desempeñar.
Entre las embarcaciones más antiguas de Galicia está la gamela, similar a la chalana en sus características básicas (fondo plano y ausencia de quilla), y junto a ella, la dorna; ambas emblemáticas de nuestra cultura marinera, y que mantienen su vida útil en la actualidad, en pesca de bajura y en actividades de recreo.
Junto a ellas, destacan el bote polbeiro de Bueu, y la lancha de relinga o “lancha xeiteira”, que toma su nombre del xeito, arte de pesca que usaba, y desaparecido con la crisis de la sardina durante los años 50 del siglo XX.
Estas son sólo algunas de las embarcaciones mas representativas, pero ni mucho menos las únicas: bucetas, racús o los carochos o barcos del Miño son otros ejemplos de nuestra tradición.

BARCOS PESQUEROS DE MOTOR
Estos barcos pueden estar propulsados por diversos medios y realizar sus labores en pesca de bajura o bien en alta mar. A pesar de las dificultades que supone clasificarlos, se pueden establecer tipologías genéricas para los pesqueros de altura: arrastreros (usan el arrastre como forma de pesca, popa en forma de rampa), atuneros (proa alzada, y popa en forma de rampa) y cerqueros, cuya parte sumergida y su puntal son menores, para minimizar la resistencia a las corrientes cuando el cerco está calado, entrarían en este grupo los volanteros, con las volantas: redes que pueden alcanzar los 30 Km.

10/02/09

CONTORNA

BUEU
Seguindo a liña de costa da Península do Morrazo, dende Pontevedra cara ao sur atopase o municipio de Bueu, que conta cun enorme patrimonio natural, unha boa gastronomía baseada nos peixes e mariscos obtidos da ría e tradicións de gran raizame dentro do ambiente máis típico das vilas mariñeiras. A relación de Bueu co mar é moi estreita. No municipio atopamos dous portos pesqueiros, o da vila de Bueu e o de Beluso. O mar ofrece a Bueu unhas praias marabillosas, entre as que destacaremos Lapamán, Portomaior, Agrelo, Beluso, Tuia e Mourisca.
...........
Siguiendo la línea de costa de la Península del Morrazo, desde Pontevedra hacia el sur encontrara el municipio de Bueu, que cuenta con un enorme patrimonio natural, una buena gastronomía basada en los pescados y mariscos obtenidos de la ría y tradiciones de gran raigambre dentro del ambiente más típico de las villas marineras. La relación de Bueu con el mar es muy estrecha. En el municipio encontramos dos puertos pesqueros, el de la villa de Bueu y el de Beluso. El mar ofrece a Bueu unas playas maravillosas, entre las las cuales destacaremos Lapamán, Portomaior, Agrelo, Beluso, Tuya y Morisca.


CABO UDRA
Pola costa oeste do municipio de Bueu o Cabo Udra pon fin á ría de Aldán e sinala o comezo da ría de Pontevedra nunha sucesión de pequenas enseadas entre puntas rochosas. Dende o alto do Cabo (91 m), e dende o alto de Carafiso (129 m) hai panorámicas espectaculares sobre a ría de Pontevedra coa illa de Tambo ao fondo. En días de boa visibilidade vese a illa de Sálvora e as entradas das rías de Arousa, Muros e Noia e a silueta de Finisterre; as illas de Ons e Onza, Punta Couso e parte das illas Cíes.
................
Por la costa oeste del municipio de Bueu o Cabo Udra pone fin a la ría de Aldán y señala el comienzo de la ría de Pontevedra en una sucesión de pequeñas ensenadas entre puntas rocosas. Desde el alto del Cabo (91 m), y desde el alto de Carafiso (129 m) hay panorámicas espectaculares sobre la ría de Pontevedra con la isla de Tambo al fondo. En días de buena visibilidad se ve la isla de Sálvora y las entradas de las rías de Arousa, Muros y Noia y la silueta de Finisterre; las islas de Ons y Onza, Punta Couso y parte de las islas Cíes.


ILLA DE ONS (Parque Nacional das Illas Atlánticas).
Pola súa riqueza natural e paisaxística, a illa de Ons e unha das compoñentes, xunto ás Cies, Sálvora e Cortegada do primeiro Parque Nacional de Galicia. Na illa adóitanse seguir varias rutas establecidas, sendo moi visitados o faro, a inmensa sima do Burato do Inferno, os miradoiros de Fedorento e O Centolo, así como as súas praias.
Liña de barcos a Illa de Ons:
Compañía: Cruceiros Illas de Ons. Teléfono: 627 90 00 17. Embarques: Bueu.
Época: Semana Santa, fins de semana de maio, período estival.
Compañía: Navieira Illa de Ons. Teléfono: 986 32 00 48. Embarques: Bueu
Época: Semana Santa, fins de semana de maio, período estival.
...............
Por su riqueza natural y paisajística, la isla de Ons y uno de las componentes, junto a las Cies, Sálvora y Cortegada del primer Parque Nacional de Galicia. En la isla se suelen seguir varias rutas establecidas, siendo muy visitados el faro, la inmensa sima del Agujero del Infierno, los miradores de Fedorento y O Centolo, así como sus playas.Línea de barcos la Illa de Ons:Compañía: Cruceros Islas de Ons. Teléfono: 627 90 00 17. Embarques: Bueu.Época: Semana Santa, fines de semana de mayo, período estival.Compañía: Naviera Illa de Ons. Teléfono: 986 32 00 48. Embarques: BueuÉpoca: Semana Santa, fines de semana de mayo, período estival.

09/02/09

HISTORIA DO MUSEOEstamos ante un museo de titularidade e xestión autonómica. O museo foi creado mediante Decreto 238/2002 de 4 de xullo, quedando adscrito á Consellería de Cultura e Turismo, con dependencia orgánica da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural.
Sen embargo, a orixe e formación das coleccións é moi anterior e debe retrotraerse a principios do século XX, cando comeza o labor coleccionista dos Massó, grazas especialmente a dous dos seus membros: José María e Gaspar. Esta familia catalá instalase en Bueu a principios do XIX para establecer empresas vencelladas á pesca, salgadoiros nun primer momento e unha factoría conserveira posteriormente.
No ano 1928 Guillermo Marconi (Nobel de Física en 1909) visita Bueu e queda impresionado pola colección dos Massó e suxirelles a creación de un museo que finalmente nace o 26 de novembro de 1932. Marconi sería o primeiro asinante no libro de honra.
Debido a crise económica da conserveira Massó na década dos noventa do século pasado, crise que acarreou o peche definitivo, o museo privado queda nunha situación de incerteza e porvisionalidade.
Esta realidade vai ser solventada pola Xunta de Galicia que en 1993 propón a compra a colección e unha parte do edificio da antiga factoría (xusto a carón do antigo museo). Tras unha mínima e urxente rehabiliatación do edificio para usos museísticos, o 10 de xullo de 2002 inaúgurase e abre oficialmente o novo museo converténdose nunha institución pública.


Estamos hoy ante un museo de titularidad y gestión autonómica. El actual museo fue creado mediante Decreto 238/2002 de 4 de julio de la Xunta de Galicia, quedando adscrito a la Consellería de Cultura, y Turismo, con dependencia orgánica de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural.

Sin embargo, el origen y formación de las colecciones deben retrotraerse a principios del siglo XX, cuando comienza el cometido coleccionista de la familia Massó, gracias, principalmente, a dos de sus miembros, José María y Gaspar Massó. Este linaje catalán se instala en Bueu a principios del siglo XIX para establecer en esta localidad empresas vinculadas a la pesca, de salazón en un primer momento y de conservas al vacío después.

En el año 1928, Guillermo Marconi (premio Nobel de Física en 1909) visita la factoría de Bueu y, impresionado por la colección particular de los Massó, sugiere la creación de un museo, que finalmente nace el 26 de noviembre de1932, siendo el mismo Marconi el primer firmante en el libro de honor.

Como consecuencia de la crisis por la que pasa la conservera en la década de los 90 cierra la fábrica de Bueu y el antiguo museo queda en una situación de incerteza y provisionalidad, sin un futuro concreto. Esta realidad va a ser solventada definitivamente por la Xunta de Galicia cuando en 1993 acuerda la compra de la colección y una parte del edificio de la antigua factoría Massó en Bueu (justo al lado del antiguo museo). Tras una pequeña y urgente rehabilitación del edificio para usos museísticos, el 10 de julio de 2002 se inaugura y abre oficialmente el nuevo museo, convirtiéndose así en una institución pública.
07/02/09

INFORMACIÓNHORARIO 
Luns: pechado
De martes a sábado: de 10 a 20 horas.
Domingos e festivos: de 10 a 14 horas. 

Pechado os días:  1 de xaneiro, 1 de maio, 24 25, e 31 de decembro
e do  1 ao 30 de novembro  so para  visitas concertadas

CONTACTO

museo.masso@xunta.es

Tlf./fax: (34) 986 321838
Correo ordinario: Montero Ríos s/n, 36930 BUEU (Pontevedra)COMO CHEGARVer Museo Masso en un mapa más grande


Dende Vigo (29 km) Sáese de Vigo pola AP-9, que enlaza ao pasar a Ponte de Rande (Saída 146: Moaña, Cangas) coa PO-551 e o "Corredor do Morrazo".
Estacións de Autobuses: Conexións regulares con Pontevedra, Marín e Cangas.